Privacy policy

TOG verzamelt persoonsgegevens via haar website, mail, telefoon en inschrijfformulieren. De NAW-gegevens verzamelen wij om ons ledenbestand te kunnen beheren, de NTTB op de hoogte te stellen (incl. TT App), activiteiten te organiseren, wedstrijdresultaten bij te houden en worden niet aan anderen verstrekt. De gegevens worden door het dagelijks bestuur beheerd en worden intern gebruikt door bestuursgedelegeerden die uitvoerende taken hebben. Dit zijn onze vrijwilligers en die gaan met zorg met de gegevens om. Wij houden een archief bij van de vereniging en hierin zullen gegevens bewaard blijven.